Kasko Sigortası İle İlgili Sorulan Sorular

Kasko sigortası nedir? Kasko sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eden bir sigortadır.

 • Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
 • Aracın yanması,
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Gibi 5 riziko grubunun biri veya birkaçı için teminat verilebilir.

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Kasko sigortalarında sigortalının değişmesi durumunda ne olur?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer. Bu durumda, sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu onbeş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

Kasko sigortası poliçesinin başlangıç ve bitiş süreleri ne zamandır? Kasko sigortalarında zamanaşımının süresi ne kadardır?

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer. Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Kasko sigortalarında hasar anında sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir?

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde şu hususlar yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak,
 2. Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak,
 3. Taşıtın çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak,
 4. Zorunlu haller dışında, rizikonun gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak,
 5. Sigortacının isteği üzerine rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye,
 6. zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı, sigortalı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
 7. Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek,
 8. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
 9. Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek,
 10. Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı sağlamak.

Aracın pert olması veya çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?

Aracınızın pert olması veya çalınması durumunda sigorta şirketi azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki piyasa değeri ödeyecektir.

Kasko Sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi? Kasko Sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satılıp yeni bir araç alındığında bu hak devam eder mi?

Kasko Sigortasında primler ve buna bağlı olarak hasarsızlık indirimi ile ilgili uygulamalar serbest olmakla beraber sektörde yapılan genel uygulama şirket değiştirildiğinde de hasarsızlık indiriminin devam etmesi yönündedir. Ancak hasarsızlık indirimi basamak ve oranları şirketler arasında farklılık gösterebilir.

Devam edebilir. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden önce bekleme süresi var mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak sigorta şirketine başvurulduktan sonra tazminat ödenir. Sigortacı tarafından değeri ödenen taşıt, ödemeden sonra bulunursa, sigortalı keyfiyeti derhal sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda sigortalı tazminatı ya iade eder ya taşıtın mülkiyetini sigortacıya devreder.

Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir? Trafik Sigortası kendi aracımın hasarını karşılar mı? Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?


Kasko Sigortası kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alır. Trafik Sigortası ise aracınızın üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan zorunlu bir sigorta türüdür.

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?


Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Araçta bulunan teyp, kolon, ekolayzır, alarm v.b. cihazlar araçla birlikte güvence altına alınabilir mi?


Cihazların bildirilmesi kaydıyla güvence altına alınabilir.