Tekne sigortalarında asıl amaç gemidir. Teknenin denizlerde, iç sularda (göl ve nehirler), limanda, marinada bağlıyken, deneme seferinde, tehlike halindeki başka bir gemiyi çekerken, yatma haricinde veya karada inşa halinde iken, sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak bir ücret karşılığında belli rizikolara karşı sigortalanmasıdır.

Yat Sigortası ile yatın gövdesi, makineleri, adını taşıyan servis botları, yat ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı kapsamında tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır.

Sigorta güvencesi, yatın poliçe içinde belirtilmiş olan coğrafi alan içerisinde bulunması kaydıyla, denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder.

 • Tüm deniz kaza ve tehlikeleri (çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma, fırtına)
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Denizde ve Karada Hırsızlık
 • Deprem, volkanik patlama
 • Korsanlık
 • Hava taşıtları ile temas
 • Yatın veya servis botlarının çalınması
 • Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
 • Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı (tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
 • Enkaz kaldırma masrafları (Tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere)
 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)

Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir.

3. Şahıslara karşı sorumluluklar da yat sigortası ile teminat altına alınır;

 • Yatın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar.
 • Yatın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar.
 • Yatta veya başka bir teknede meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, can kurtarma masrafları
 • Enkaz kaldırma masrafları, geniş teminatlı yat poliçesi tarafından karşılanmaktadır.

Teminat kapsamı dışında kalan riskler:

 • Yatın adını ve işaretini taşımayan servis botları
 • Zati eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları, demirleme donanımları
 • Dıştan takma motorların düşmesi
 • Dizayndaki veya konstrüksiyondaki hataların giderilmesi veya iyileştirilmesi veya dizaynının veya konstrüksiyonunun değiştirilmesi için yapılan harcamalar veya uğranılan kayıplar.
 • Nükleer rizikolar
 • Savaş ve benzeri rizikolar, grev-lokavt, halk hareketleri, terör (aksine sözleşme ve ilave prim ile temin edilebilirler.)
 • Yatın mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç durumda bulunmadıkça yedekte çekilmesi veya başka bir tekneyi yedeğine alması veya kurtarma ve yardımda bulunmasını doğuran bir sözleşme yapılması halleri
 • Sigortacının onayı alınmadıkça yatın deniz evi olarak kullanılması veya esaslı bir tamirat veya tadilata tabi tutulması.
 • Ayrıca temin edilmedikçe, yatın su kaynağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar sigorta kapsamına girmez.

1.Teknemi neden sigortalamalıyım?
Tekneler hem deniz hem de karada iken birçok fiziki risk altındadır. Bu risklerden bazıları deniz tehlikeleri, yangın, korsanlık, deprem, infilak, kazanların patlaması, şaftların kırılması, kötü niyetli hareketler, gemi veya botların tamamen çalınması olabilir. Bu ve buna benzer riskler karşısında teknenizi sigorta teminatsız bırakmamalısınız.

2.Tekne sigortası yaptırmam kanuni olarak bir zorunluluk mu? Yaptırmasam herhangi bir ceza ile karşılaşabilir miyim?
Tekne sigortası yaptırmanız kanuni bir zorunluluk değildir. Herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Ancak sigorta yaptırmadığınız durumda tekneniz birçok risk altında korumasız durumda kalacaktır.

3.Teknemi oldukça güvenli bir marinada tutuyorum, yine de sigorta yaptırmam gerekli mi?
Tekne sigortaları hem deniz hem de karadaki riskleri kapsamaktadır. Herhangi bir marinada bulunan bir tekne de birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Örneğin, aynı marina bulunan başka bir teknede meydana gelecek bir yangın neticesinde sizin tekneniz de zarar görebilir. Dolayısı ile marina da olsa bile, teknenizi sigorta yaptırmanızı önermekteyiz.

4.Teknem benim adıma kayıtlı, ama çoğu zaman eşim/çocuğum veya kaptan kullanıyor. Böyle bir durumda sigorta teminatı geçerli olur mu?
Tekne sizin adınıza kayıtlı olabilir. Sizin dışınızda, tekne kullanımına yetkin biri tarafından kullanıldığı ve sigorta poliçesinde belirtildiği sürece sorun olmayacaktır.

5.Kışın teknemi marinada karaya çekiyorum, sigorta poliçesi tekne karadayken de geçerli olur mu?
Kışlama süre ve bilgilerini sigorta şirketine bildirdiğiniz ve ilgili onay alındığında teknenin karada olduğu süre içinde de teminat geçerlidir.

6.Tekne sigortalarının primleri neye göre belirleniyor?
Sigorta poliçelerinin primleri, teknenizin yaşı, modeli, yapım tarzı, sürati, bağlama yeri, kullanım amacı gibi birçok teknik detayın değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir.

7.Teknemin yaşı sigorta poliçesi için önemli mi?
Teknenizin inşa yılı veya başka bir deyişle yaşı poliçenin teminatı ve primi açısından önemlidir.

8.Sigorta poliçem teknedeki tüm donanımları kapsar mı?
Tekneyi oluşturan, gövde, karina ve teçhizatlar tekne poliçesi kapsamındadır.

9.Teknemle Yunan adalarına gidiyorum, sigorta poliçem yurtdışında da teminat sağlıyor mu?
Sigorta poliçesi teknenin teknik olarak seyredebileceği coğrafyada geçerlidir. Poliçenizde yazan Seyrüsefer Sahası sigorta teminatının geçerli olduğu bölgeye işaret etmektedir. Bunun dışında kalan istisna durumlarda mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır.

10.Marinaya veya başka teknelere verebileceğim zararlar teminat altında olur mu?
Tekne poliçenizin sorumluluk limiti diğer tekne veya liman/marinalara vereceğiniz zararları limitler dahilinde karşılamaktadır

11.Teknem ile üçüncü şahıslara verebileceğim hasar poliçe kapsamında mıdır?.
Tekneniz ile istemeden neden olduğunuz maddi ve bedeni zararlar ilgili Enstitü Yat klozu çerçevesinde, poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminat altına alınabilmektedir.

12.Tekneme bağlı ufak bot var, teknem için yaptıracağım sigorta poliçesinin kapsamında mıdır?
Teknenizin adını taşıyan servis botları da tekne poliçesi kapsamında teminat altındadır. Servis botunun üzerine teknenizin adının yazılması gerekmektedir.

13.Teknemde tadilat yaptıracağım, sigorta poliçesi tadilat sırasında teminat sağlar mı?
Tersane ya da marinalardaki rutin bakımlar teminata dahil olmakla beraber teknede yaptıracağınız büyük montanlı tadilatlar öncesi mutlaka sigorta şirketinin onayı alınmalıdır.

14.Teknemin bayrağını değiştireceğim. Sigorta şirketine haber vermem gerekir mi?
Bayrak değişimleri mutlaka sigorta şirketine bildirilmelidir

15.Teknemi satıyorum, poliçemi iptal ettirebilir miyim?
Satış sözleşmesini sigorta şirketinize ibraz ederek tekne sigortanızı iptal ettirebilirsiniz.

16.Muafiyet uygulaması nedir?
Herhangi bir hasar durumunda sigortalının üzerinde kalan hasara katılım oranıdır. Genel uygulama, sigorta bedelinin % 1’i şeklinde olup riske göre farklılıklar gösterebilir.

17.Tekne poliçem tüm dünya denizlerinde geçerli mi?
Poliçede yazılı “Seyrüsefer sahasında” belirtilen seyir limitleri dahilinde teminat altındadır.

18.Teknemde bulunan Elektronik Cihazlar sigortalı mı?
Tekneyi oluşturan her türlü teçhizat ve donanım, teknenin bir parçası olarak görülüp İlgili Enstitü Yat klozunda belirtilen rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır. Ancak bu rizikolardan biri gerçekleşmedikçe cihazlarınızda ortaya çıkabilecek bozulma vb. diğer hasarlar, poliçenizde aksi bir ifade yok ise teminat kapsamında değildir.

19.Tekne poliçem Terör ve Kötü Niyetli Hareketlere bağlı oluşabilecek riskleri karşılıyor mu?
Yat klozunda terör/savaş riskleri istisna olup ek teminat olarak Sigorta şirketinin belirleyeceği şartlarla poliçeye eklenebilir.

20.Tekneme yakıt alırken yangın çıkarsa sigorta poliçem bunu karşılar mı?
Evet, sigorta poliçeniz yakıt alımı esnasında tekneye gelebilecek zararları karşılamaktadır.

21.Eksik sigorta nedir?
Sigortalanabilir bir değerin sigorta bedelinin, gerçekte olduğundan düşük gösterilmesidir.

22.Korsanlık durumunda fidyeyi sigorta şirketi öder mi?
Korsanlık sırasında tekneye verilen zarar teminat altında olup fidye talepleri teminata dahil değildir.

23.Hatalı kullanım sonucu oluşacak hasarlar poliçe kapsamında mıdır?
Hatalı kullanım sonucu oluşabilecek kazalar teminat kapsamındadır

24.Hasarda eskime payı düşülüyor mu?
Aksine bir anlaşma bulunmadığı durumlarda genellikle piyasa rayiç bedeli dikkate alınarak eskime payı düşülmektedir.

25.Poliçe primini düşük tutmak için sigorta bedelini az belirtsem herhangi bir sorun yaşar mıyım?
Sigorta bedelini eksik bildirmek doğru bir uygulama değildir. Zira hasar anında “Eksik Sigorta” olarak adlandırdığımız uygulama geçerli olur ki bu, hasar tazminatınızı da aynı oranda eksik almanız anlamına gelir.

26.Teknemde olabilecek herhangi bir yaralanma veya ölüm durumda tekne poliçesi yürürlükte olur mu?
Tekne poliçenizde yer alan 3. Şahıs Mali Mesuliyet teminatı, sigortalının hukuken sorumlu olduğu hallerde devreye girerek 3. şahısların başına gelebilecek yaralanma ve ölüm hallerinde poliçede yazılı limitler çerçevesinde tazminat ödemektedir. Ancak bu klozun devreye girebilmesi için mutlaka poliçede bu kloz için yazılı bir limit belirtilmelidir. Diğer önemli nokta ise bu kloz kapsamında sadece 3. şahıslara(ve sigortalının hukuken kusurlu olduğu hallerde) ödeme yapılmaktadır.

27.Sigorta poliçesi vadesi açık denizde iken biterse, teknem teminatsız kalır mı?
Sigortacıya önceden bilgi verilmek kaydı ile en yakın limana demirleyene kadar sigorta teminatı devam eder.