Tarlanıza , bahçenize ,seranıza ve hayvanlarınıza  ödeyeceğiniz sigorta priminizin %50 ‘si kadarının Devlet tarafından karşılanacağı bir sigortadır.

Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi, sera, işletme ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; mevcut tesis, işletme ve kümes hayvanlarına ait yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin mevcut tesis, işletme ve su ürünleri yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen ürün, işletme, tesis ve riskler sigorta edilmez.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17 nci maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmaz.

Seralarınızda; Dolu, Fırtına,Hortum , Yangın, Heyelan , Deprem, Taşıt Çarpması, Kar ve Dolu Ağırlığı nedeniyle meydana gelen zararları teminat altına alıyoruz.

Açık alan bitkisel ürünlerinizi; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan ve Sel-Su Baskını risklerine karşı teminat altına alıyoruz.

Hayvanlarınızda; her türlü hastalıkları, gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler, Kazalar, yılan-böcek sokmaları, Zehirli çayır otlarına ve yeme bağlı zehirlenmeler, Doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesim halleri ve Yavru Atma  risklerine karşı teminat altına alıyoruz.

Kümeslerinizde; kanatlı hayvan hastalıkları, kazalar ve zehirlenmeler, doğal afetler, yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim hallerini teminat altına alıyoruz.

Su ürünlerinde, hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler ,her türlü doğal afetler, kazalar, Predatörler  ve Alg patlamasından kaynaklı ölümleri teminat altına alıyoruz.

Hangi acenteler Devlet Destekli Tarım Sigortalarında poliçe düzenleyebilir? 

TARSİM acente eğitimine katılarak, sertifika almış ve bağlı bulunduğu sigorta şirketi tarafından, TARSİM sistemine giriş şifre ve kodu tanımlanmış acenteler, TARSİM adına poliçe düzenleyebilir. AKMAN SİGORTACILIK olarak TARSİM sigortası poliçesi düzenlemekteyiz.

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)’ne hatalı kayıt girilmiş ise ne yapılmalıdır?

Hatalı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydının yapıldığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlüğü’nden kaydın düzeltilmesi gerekmektedir.

Poliçe düzenlemeden önce tahmini prim nasıl hesaplanır?

Web sayfamızdan, online prim hesaplama menüsünden, tahmini prim hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Burada hesaplanan primler, rehber primler olup; gerçek, parsel bazında poliçe tanzimi sırasında hesaplanacak primlerle farklılık gösterebilir.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında hangi riskler teminat altına alınmaktadır?

a) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Bu sigorta ile Dolu ana teminatına ek olarak Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Dolu’ya Bağlı Kalite Kaybı, Sel ve Su Baskını riskleri paket olarak verilmektedir. Ana teminat paketinde yer alan riskler tek başına alınamaz.

Sadece meyveler için paket içinde bulunan risklere ilave olarak, Don teminatı isteğe bağlı olarak alınabilmektedir.

b) Devlet Destekli Sera Sigortası

Bu sigorta ile sağlanan teminat paketi; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Taşıt Çarpması, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı risklerinden oluşmaktadır. Risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre, gerekli kriterleri taşımayan seralara kısmen veya tamamen teminat verilmemektedir.

c) Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;
a) Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ile 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm ile yavru atma ve yavru ölümü,
b) Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması,
c) Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
e) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

d) Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;
a) Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm ile,
b) Her türlü kazalar, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
c) Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
e) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,
nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

e) Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası

Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde;
a) Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar ile poliçe başlangıç tarihinden itibaren, 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,
b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
c) Her türlü doğal afet,
d) Kazalar,
e) Predatörler,
f) Alg patlaması, nedenleriyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

f) Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Bu sigorta, sigortaya kabul edilen kümes hayvanlarında;
a) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıklar,
b) Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
c) Her türlü doğal afetler,
ç) Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.