Poliçede belirtilen mesleki faaliyetlerinizi yerine getirirken yapmış olduğunuz hatalı işten dolayı size yöneltilen tazminat talepleri karşılanmaktadır. Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerdeki gerek hukuksal gerekse toplum bilinci uygulamaları sonucunda Mesleki sorumluluk sigortasının önemi günden güne artmakta ve zorunlu bir hal almaktadır. Gelişen ülkemizin önemli bir yapı taşı olan İnşaat sektöründeki firmalarımız, gerek yurt içi gerekse yurtdışında çok önemli projelere imza atmaktadırlar. Dünyada ses getiren bu projelerde yapılan Mesleki faaliyetler (mühendislik, mimarlık, denetleme, proje yönetimi vb.) neticesinde üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar neticesinde karşılaşabilinecek olan tazminat taleplerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası’ndan karşılanmasıyla şirketinizin marka değerini korumakla kalmayıp toplumsal sorumluluk bilinci de göstermiş olacaksınız.

Adalet ve hakkı korumayı amaçlayan Avukatlık mesleğini icra eden kişilerin geçekleştirdikleri hatalı faaliyetlerden dolayı üçüncü şahıslara gelebilecek zararlar neticesinde karşılaşabilecekleri tazminat taleplerini bu sigortadan karşılayabileceklerdir.

16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa;

a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,
b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini, poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi” maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki mesleki faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaştırabilir.

Mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememe veya mesleki faaliyetini yerine getirirken;

Yapacağı hata ihmal kusur sonucu,

Yanlış ve veya yanıltıcı beyan sonucu,

Gizliliği ihlal sonucu,

Müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri zarar ve ziyan taleplerini karşılar.

Hakaret

Sigortalının kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi sonucu oluşan hasar taleplerini karşılar.

Manevi Tazminat talepleri

Sigortalıya karşı yapılabilecek tüm manevi tazminat taleplerini karşılar.

Savunma Masrafları

Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masraflar teminat altındadır.

Yargı Benzeri Masraflar

Sigortalıya karşı soruşturma veya hüküm verme yetkisine sahip kamu kurum veya  meslek birliğinin   bir şikayetine karşı sigortalı tarafından veya sigortalı adına araştırılması, dava açılması, temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret harcama ve masrafları 50.000TLye kadar  kapsar. 

İletişim Masrafları 

Sigortalının ortak ,direktör yada yöneticisinin maluliyet veya ölümü halinde katlanmak zorunda kalacağı potansiyel iş durması masraflarını karşılar (50.000TLalt limitle)

Tevkil Teminatı

Sigortalının yetkili kıldığı avukatların tazminat doğuracak eylemleri teminat kapsamındadır.

(bu teminat rücuya tabidir)

5 yıl geriye yürürlülük teminatı

Sigortalının geriye yönelik mesleğini icra ederken yaptığı ve bilgisi dahilinde olmayan hatalı eylemlerin yaratacağı tazminat talepleri de teminat kapsamı dahilindedir. Bu teminat, meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki 5 yıllık süreçte yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar taleplerini kapsar. Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle teminat dışıdır.

2 yıl uzatılan bildirim süresi

Sigortalı poliçesini yenilememe durumunda ( ayrıca başka şirkete de yaptırmama koşulu ile )  yenilemenin durduğu tarihten itibaren ilk 24 ay içinde ( ve bu dönem içinde ilk defa talepte bulunulmuş olmak kaydı ile) herhangi bir talebi Sigortacıya ihbar etme hakkına sahiptir.

Emeklilik ve mesleği bırakma teminatı

Sigortalı mesleği bırakmasını takiben 2 yıl bildirim süresine hak kazanacaktır. Sigortalının aleyhine yapılacak tazminat talepleri sözleşme dönemi veya 2 yıllık bildirim süresi içinde bildirilebilecektir. Bu teminat sigortalının Geriye yönelik tarihinde yada sonrasında ve fakat mutlaka mesleği bırakmadan önce gerçekleşen hatalı eylemler için geçerlidir.

Kayıp dokümanlar teminatı

Sigortalının yasal sorumluluğundaki müvekkillere ait dokümanların tahrip, zarar görme kaybolma, silinme ve unutulma gibi sebeplerle uğradığı tahribatı ikame edici yeniden yenileme,onarma için yapılan makul masrafları içerir (100.000TLalt sorumluluk söz konusudur. Ayrıca poliçe dipnotunda belirli bir oranda muafiyet uygulanır.)

Manevi tazminat talepleri

Meslek mensubuna yönelik manevi tazminat talepleri teminat altındadır.

Çalışmalarınız sırasında kusur veya ihmallerden kaynaklanan zararların tazmini mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altındadır.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Mimar ve Mühendisler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır.

Sigorta Adli para cezasını karşılar mı ?

İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar teminat dışında kalmaktadır.