Poliçe süresi içinde, sigortalının ani ve harici bir olayın etkisi ile iradesi dışında ölmesi veya bedensel bir sakatlıkla karşılaşılması sonucunu doğuracak risklere karşı poliçede belirtilen limitlere kadar güvence sağlar. Bu sigorta koruması Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Sigortalı kişinin, ani ve harici bir olay ile iradesi dışında meydana gelen herhangi bir kaza sonucu vefat etmesi, sürekli sakatlık hali gerektirecek bir durumla karşı karşıya gelmesi, tedavi masrafları ve geçici olarak iş görememezlik haline karşın teminat altına alınmasıdır.

Vefat Teminatı

Kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatı halinde poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine yine poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığı halinde tıbbi tedavinin sona ermesini takiben poliçede belirtilen nispetlerde kendisine ödenir.

Tedavi Masrafları Teminatı

Kaza sonucu sigortalının kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında tedavi masrafları poliçede belirtilen limitlere kadar ödenir.

Gündelik Tazminat Teminatı

Kaza sonucu sigortalının geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse kendisine poliçede belirtilen gündelik tazminat ödenir. Ancak bu müddet 200 günü geçemez.

İMM ve Ferdi Kaza Poliçesi hangi teminatları içermektedir?

İMM ve Ferdi Kaza poliçesi ile trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren İhtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza Teminatları verilmektedir.

İMM ve Ferdi Kaza sigortası ile hangi kullanım tarzları teminat altına alınmaktadır?

Maksimum trafik sigortası Hususi (Özel Otomobil), Kamyonet, Kamyon, Minibüs, Küçük ve Büyük Otobüsler için poliçe düzenlenebilmektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı neleri kapsar?

İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesi zorunlu trafik poliçesi ile aynı risklere karşı teminat sağlamakta olup, zorunlu trafik poliçesi limitlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmektedir.

Ferdi Kaza Teminatı neleri kapsar?

Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, sigortacı, sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limiti ler dahilinde toplu bir para ödenmesi şeklinde tazmin eder veya bu kaza neticesinde görmek zorunda kaldığı tedavi masraflarını yine sigortalı tarafından belirlenen ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde karşılar.

İhtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza sigortasının fiyatını hangi faktörler etkiler?

  • Kullanım Tarzı
  • Plaka il kodu
  • Teminat (İMM ve Ferdi kaza) limitleri